Podatek rolny od osób fizycznych


Wymagane dokumenty.
W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Należy złożyć:            
- informację o gruntach


Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:
Dnia 1 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i  deklaracji
na podatek rolny ( Dz.U.z 2019 roku, poz. 1105 )              

Ujednolicone wzór informacji będzie miał zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

informacja ir1.pdf (49kB) pdf

zir1.pdf (35kB) pdf

zir2.pdf (34kB) pdf

zir3.pdf (32kB) pdf

mf-broszura-ir-1.pdf (722kB) pdf

  oraz dołączyć:
- akt notarialny lub umowę dzierżawy gruntów rolnych.

Miejsce złożenia dokumentów;
Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Nieodległości 4, pokój nr 1 Punkt Obsługi Mieszkańców
Termin i sposób załatwiania spraw.
Po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczania podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ulgi.
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres  5 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z
2017 r.poz. 1892 z późn. zm.).
2. Ulga inwestycyjna – w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna – art. 13 ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 333).


Referat odpowiedzialny - Rachunkowości Budżetowej i Dochodów.
Główny specjalista ds. podatków i opłat Barbara Michalak
barbara.michalak@gmina.nowaruda.pl , tel 74 872 0922

Główny specjalista do spraw wymiaru podatków  Małgorzata Wojtkowiak
 
m.wojtkowiak@gmina.nowaruda.pl, tel 74 872 0921

Podstawa prawna :
Ustawa  z dnia  15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.poz.333)

Średnia cena skupu  żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nowa Ruda na 2023 rok wynosi 74,05 zł za 1 dt.
Stawka podatku rolnego na 2023 rok dla gruntów powyżej 1 ha wynosi  185,125 zł
Stawka podatku rolnego na 2023 rok dla gruntów poniżej 1 ha wynosi 370,25 zł


Uwagi .
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
- Podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa         (Dz. U. z 2023 r., poz. 2651 z późn. zm.).
- Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.

- załącznik Oswiadczenie o stanie majatkowym.pdf (143kB) pdf

C. Podatnik podatku  rolnego w szczególnych i uzasadnionych przypadkach możne wystąpić z wnioskiem o umorzenie podatku.
- podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn.zm.).
- Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.
Producent rolny ubiegający się o ulgę w podatku (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie zaległości w podatku) zobowiązany jest do przedstawienia organowi podatkowemu wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

- załącznik - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawców Formularz informacji.pdf (25kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Michalak (1 września 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 września 2016, 12:17:24)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (20 stycznia 2023, 14:09:44)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6846