Podatek rolny od osób prawnych

Podatnikami podatku rolnego są:
Osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz, spółki niemające osobowości prawnej ,jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe , będące:

a) właścicielami gruntów

b) posiadaczami samoistnymi gruntów

c) użytkownikami wieczystymi gruntów

d) posiadaczami gruntów “ stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego “ jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem

Podatnicy podatku rolnego obowiązani są:
1. składać , w terminie do 15 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania , deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, składane na formularzu według obowiązującego wzoru (poniżej)
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2. jeżeli w ciągu roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części należy odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w którym istniał obowiązek,

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:
Dnia 1 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i  deklaracji
na podatek rolny ( Dz.U.z 2019 roku, poz. 1105 )              

Ujednolicony wzór deklaracji DR-1 będzie miał zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji,  w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować ww. druk deklaracji DR-1  (załączniki nr 4 do uchwały nr 10/II/2018 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12.12.2018 r.)

DR-1-deklaracja na podatek-rolny.pdf (144kB) pdf

ZDR-1 rolny załącznik do deklaracji - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu.pdf (35kB) pdf
ZDR-2 rolny załącznik do deklaracji na podatek - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (34kB) pdf


Cena skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2024 rok wynosi 89,63 zł z 1 dt, tj. q-kwintal
Stawka podatku rolnego na rok 2024 wynosi :  - 224,075 zł od ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych   (równowartość 2,5 q)
- 448,15 zł  od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q).


Cena skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2023 rok wynosi 74,05 zł - za jeden dt
Stawka podatku rolnego na rok 2023 dla gruntów powyżej 1 ha wynosi 185,125 zł
Stawka podatku rolnego na rok 2023 dla gruntów poniżej 1 ha wynosi 370,25 zł
 

Do składanej deklaracji należy dołączyć :
1- akt notarialny lub

2. umowę dzierżawy nieruchomości

3. informację o gruntach

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017,  poz. 1892 z póź. zm)

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek
nieposiadających osobowości prawnej , osoby fizyczne składają deklaracje na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowa Ruda w Punkcie Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4,

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydal decyzja (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4 w godzinach pracy) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Referat odpowiedzialny – Rachunkowości Budżetowej i Dochodów:
Inspektor - księgowa ds. dochodów budżetu Jadwiga Burczyk-Drożdżowska
(074)872 0913

Podstawa prawna
Ustawa  z dnia  15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017, poz. 1892  z późniejszymi zmianami).
Uchwała nr 10/II/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12.12.2018 r. -  Uchwala.10.II.18.2018-12-12.pdf (758kB) pdf


Uwagi
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty , podstawa prawna -art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późniejszymi zmianami.

B. Podatek rolny w szczególnych i uzasadnionych przypadkach można umorzyć, podstawa prawna -art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późniejszymi zmianami).

Wniosek o powyższe składa się w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4,
Powyższe czynności są zwolnione z opłat

C- Do wniosku należy załączyć:
- oświadczenie o sytuacji majątkowej podatnika  - oświadczenie o sytuacji majątkowej.doc (74kB) plik
- formularz o pomocy publicznej udzielonej podatnikowi w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku formularz informacji do pomocy de minimis- od 2014 r..pdf (445kB) pdf

D. Obliczony w deklaracji podatek rolny płatny jest bez wezwania w ratach:

I. Rata do 15 marca każdego roku

II. Rata. do 15 maja. każdego roku

IE. Rata do 15 września każdego roku

IV. Rata do 15 listopada każdego roku

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Gminy Nowa Ruda
Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie
          73 9536 0001 3001 0006 7351 0001.

E. Po upływie terminu płatności raty wystawiane jest upomnienie. Należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Burczyk-Drożdżowska (1 września 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 września 2016, 13:06:19)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (10 stycznia 2024, 12:36:57)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4390