Rekrutacja do Żłobka Publicznego w Bożkowie

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bożkowie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do Żłobka Publicznego w Bożkowie zgodnie terminarzem rekrutacji oraz regulaminem rekrutacji. 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystajz Internetu: a) wypełniw systemie informatycznym INSO „Kartzapisu dziecka do Żłobka”o przyjcie kandydata (załącznik nr 1) b) drukujwypełnionkarti po podpisaniu, składajjwraz wymaganymi załącznikami w sekretariacie Żłobka (budynek szkoły – Boków 89E). LINK https://app.inso.pl/child-recruitment/32905805-e077-11ee-814c-067ddf103830/application 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystajz Internetu: a) pobierajkartw sekretariacie Żłobka (budynek szkoły – Boków 89E), wypełniajją odrcznie i po podpisaniu składajw sekretariacie, b) informacje zawarte w karcie wprowadza do systemu informatycznego pracownik Żłobka. 

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączajwymagane, okrelone w ustawie kopie lub oryginały dokumentów potwierdzajcych spełnienie danych kryteriów, w tym: a)  owiadczenie o wielodzietnoci rodziny kandydata, b)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze wzgldu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawnoci lub o stopniu niepełnosprawnoci lub orzeczenie równowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c)  prawomocny wyrok sdu rodzinnego orzekajcy rozwód lub separacjlub akt zgonu oraz owiadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu adnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, d) dokument powiadczajcy objcie dziecka pieczzastpcze) owiadczenia o spełniania kryteriów dodatkowych.

Owiadczenia składa sipod rygorem odpowiedzialnoci karnej za składanie fałszywych zezna. Składajcy owiadczenie jest obowizany do zawarcia w nim klauzuli nastpujcej treci: „Jestem wiadomy odpowiedzialnoci karnej za złoenie fałszywego owiadczenia”.

Wypełniony wniosek podpisujoboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złoone podpisy są potwierdzeniem zgodnoci informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Żłobek bdzie przyjmowawnioski i procedowaje w terminach okrelonych w harmonogramie wprowadzonym zarzdzeniem dyrektora na dany rok szkolny. 

terminy_rekrutacji.pdf (96kB) pdf

zlobek_regulamin_rekrutacja_komisja_rekrutacyjna.pdf (181kB) pdf

karta_zapisu_zlobek_zalacznik_nr_1.pdf (213kB) pdf

zal_1b_regulamin_rekrutacja_zlobek.pdf (68kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Izabela Sławek-Chorób (14 marca 2024)
Opublikował: Aneta Witkowska (14 marca 2024, 13:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1157