Oferty na realizację zadań publicznych złożonych w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert