Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Nowa Ruda zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Urząd Gminy Nowa Ruda.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Status pod względem zgodności z ustawą:
Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Urbanowicz, purbanowicz@gmina.nowaruda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748720900. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Urząd Gminy Nowa Ruda mieści się w dwóch budynkach, które nie są w pełni przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Budynek Urzędu Gminy Nowa Ruda – ul. Niepodległości 2, Nowa Ruda
Siedziba Urzędu Gminy jest budynkiem trzykondygnacyjnym posiadającym piwnicę, parter oraz piętro. Wejścia na poszczególne kondygnacje są dostępne poprzez schody. Korytarze prowadzące do sal obsługi klienta są ogólnie dostępne. W budynku brak windy.

Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej mającej trudności z samodzielnym wejściem do budynku, możliwe jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z pracownikiem Urzędu, pod numerem 74 872 90 00 (sekretariat).

Przy wejściu do budynku brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych.

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, zobowiązana jest zgłosić ten fakt pisemnie (Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda) lub mailowo (sekretariat@gmina.nowaruda.pl), w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Do obsługi osób głuchoniemych ma zastosowanie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Między budynkiem przy ul. Niepodległości 2 a budynkiem przy ul. Niepodległości 4 zostało wydzielone jedno miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Urzędu Gminy Nowa Ruda – ul. Niepodległości 4, Nowa RudaBudynek Urzędu Gminy jest budynkiem trzykondygnacyjnym posiadającym parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Wejścia na poszczególne kondygnacje są dostępne poprzez schody. Korytarze prowadzące do sal obsługi klienta są ogólnie dostępne. W budynku brak windy.

Przy wejściu do budynku zjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych.

Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej mającej trudności z samodzielnym wejściem do budynku, możliwe jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z pracownikiem Urzędu, pod numerem 74 872 90 01 (Biuro Obsługi Mieszkańca).

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak możliwości ze skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, zobowiązana jest zgłosić ten fakt pisemnie (Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda) lub mailowo (sekretariat@gmina.nowaruda.pl), w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Do obsługi osób głuchoniemych ma zastosowanie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Między budynkiem przy ul. Niepodległości 2 a budynkiem przy ul. Niepodległości 4 zostało wydzielone jedno miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

 

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Paweł Urbanowicz

Opublikował: Aneta Witkowska

Data wytworzenia: 2020-07-09

Data aktualizacji: 2020-09-24