Aktualne Prawo Miejscowe

Aktualne Prawo Miejscowe

Uchwała nr 476/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023

w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Uchwala.476.LXVII.23.2023-12-28.pdf (304kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 474/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Uchwala.474.LXVII.23.2023-12-28.pdf (356kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 471/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku. Uchwala.471.LXVII.23.2023-12-28.pdf [...]

Uchwała nr 469/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023

w sprawie zmiany Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023 Uchwala.469.LXVII.23.2023-12-28.pdf (4013kB) głosowanie imienne glosowanie imienne [...]

Uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023

w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024 Uchwała.467.LXVII.23.2023-12-28.pdf (8192kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly 467.LXVII.23.pdf (48kB) glosowanie imienne uchwaly [...]

Uchwała nr 466/LXVI/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2023

zmieniająca uchwałę nr 269/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli [...]

Uchwała nr 457/LXV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2023

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 129/2 – obręb Sokolec Uchwała.457.LXV.23.2023-10-25.pdf (1051kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly 457.LXV.23.pdf [...]

Uchwała nr 455/LXV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2023

zmieniająca Uchwałę nr 284/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i [...]

Uchwała nr 454/LXV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2023

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach [...]

Uchwała nr 452/LXV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2023

w sprawie zmiany Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023 Uchwala.452.LXV.23.2023-10-25.pdf (4176kB) głosowanie imienne glosowanie imienne [...]

Uchwała nr 451/LXIV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 września 2023

w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowa Ruda Uchwala.451.LXIV.23.2023-09-27.pdf (262kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly 451.LXIV.23.pdf (44kB) glosowanie imienne uchwaly 451.LXIV.23.doc [...]

Uchwała nr 448/LXIV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 września 2023

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bożkowie glosowanie imienne uchwaly 448.LXIV.23.pdf (45kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly [...]

Uchwała nr 446/LXIV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 września 2023

w sprawie zmiany Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023 Uchwała.446.LXIV.23.2023-09-27.pdf (4259kB) Głosowanie imienne głosowanie imienne [...]

Uchwała nr 444/LXIII/23

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwała.444.LXIII.23.2023-08-30.pdf (438kB) głosowanie imienne głosowanie imienne uchwały 444.LXIII.23.pdf [...]

Uchwała nr 439/LXIII/23

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 424/LX/23 w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Bożkowie oraz nadania mu StatutuUchwala.439.LXIII.23.2023-08-30.pdf (266kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 438/LXIII/23

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Ruda Uchwala.438.LXIII.23.2023-08-30.pdf [...]

Uchwała nr 432/LXII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lipca 2023

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Ruda Uchwala.432.LXII.23.2023-07-28.pdf (276kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly 432.LXII.23.pdf [...]

Uchwała nr 424/LX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2023

w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Bożkowie oraz nadania mu Statutu Uchwala.424.LX.23.2023-06-28.pdf (456kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly 424.LX.23.pdf (46kB) glosowanie imienne [...]

Uchwała nr 421//LX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2023

w sprawie zmiany Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023 Uchwała.421.LX.23.2023-06-28.pdf (3028kB) glosowanie imienne uchwaly 421.LX.23.pdf [...]

Uchwała nr 416/LIX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 maja 2023

uchylająca uchwałę nr 296/XL/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za [...]

Uchwała nr 415/LIX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 maja 2023

uchylająca uchwałę nr 58/10/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 września 2007 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości. Uchwała.415.LIX.23.2023-05-24.pdf (277kB) głosowanie imienne [...]

Uchwała nr 413/LIX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 maja 2023

w sprawie zmiany uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023. Uchwala.413.LIX.23.2023-05-24.pdf (3664kB) głosowanie imienne glosowanie imienne [...]

Uchwała nr 411/LIX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 maja 2023

w sprawie zmiany uchwały nr 312/XLII/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku [...]

Uchwała nr 410/LIX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 maja 2023

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym instrumentem płatniczym Uchwała.410.LIX.23.2023-05-24.pdf (260kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 408/LVIII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 kwietnia 2023

zmieniająca uchwałę nr 124/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda Uchwala.408.LVIII.23.2023-04-26.pdf [...]

Uchwała nr 400/LVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2023

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla terenu działki nr 319/5 – obręb Ludwikowice Kłodzkie Uchwala.400.LVII.23.2023-03-29.pdf (5486kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 399/LVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2023

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sokolec, gm. Nowa Ruda Uchwala.399.LVII.23.2023-03-29.pdf (1476kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly [...]

Uchwała nr 397/LVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2023

zmieniająca uchwałę NR 257/XXXVII/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę NR 257/XXXVII/21 z dnia 29 września 2021 r.Uchwala.397.LVII.23.2023-03-29.pdf (281kB) głosowanie imienne głosowanie imienne [...]

Uchwała nr 395/LVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2023

w sprawie zmiany Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023 Uchwala.395.LVII.23.2023-03-29.pdf (3986kB) głosowanie imienne glosowanie imienne [...]

Uchwała nr 388/LVI/23

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023w treści uchwały Uchwala.388.LVI.23.2023-02-22.pdf [...]

Uchwała nr 386/LV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023

w sprawie zmiany uchwały nr 18/IV/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na [...]

Uchwała nr 385/LV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023

zmieniająca uchwałę nr 124/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda Uchwała.385.LV.23.2023-01-25.pdf [...]

Uchwała nr 384/LV/23Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu [...]

Uchwała nr 383/LV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2023 roku Uchwała.383.LV.23.2023-01-25.pdf (421kB) Głosowanie imienne głosowanie [...]

Uchwała nr 382/LV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych [...]

Uchwała nr 379/LV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023

w sprawie zmiany Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023 Uchwala.379.LV.23.2023-01-25.pdf (2759kB) głosowanie imienne glosowanie imienne [...]

Uchwała nr 368/LIV/22

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022Uchwala.368.LIV.22.2022-12-28.pdf [...]

Uchwała nr 376/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 361/LII/22 z dnia 23 listopada 2022 r. Uchwala.376.LIV.22.2022-12-28.pdf (178kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly 376.LIV.22.pdf [...]

Uchwała nr 372/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022

zmieniająca uchwałę nr 360/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie [...]

Uchwała nr 375/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Ruda na lata 2023-2027 Uchwała.375.LIV.22.2022-12-28.pdf (646kB) głosowanie imienne uchwały 375.LIV.22.pdf [...]

Uchwała nr 364/LIII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 1 grudnia 2022

w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 Uchwala.364.LIII.22.2022-12-01.pdf (551kB) głosowanie imienne glosowanie imienne [...]

Uchwała nr 351/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2022

w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022w treści uchwały Uchwala.351.LII.22.2022-11-23.pdf (4436kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 340/L/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25.10.2022 r.

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022w treści uchwały Uchwala.340.L.22.2022-10-25.pdf [...]

Uchwała nr 348/L/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 268/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o [...]

Uchwała nr 339/XLIX/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 września 2022

w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 Uchwala.339.XLIX.22.2022-09-30.pdf (2035kB) glosowanie imienne uchwały 339.XLIX.22.pdf [...]

Uchwała nr 338/XLVIII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 21 września 2022

zmieniająca uchwałę nr 117/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, [...]

Uchwała nr 337/XLVIII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 21 września 2022

zmieniająca uchwałę nr 87/XI/15 Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich Uchwala.337.XLVIII.22.2022-09-21.pdf [...]

Uchwała nr 336/XLVIII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 21 września 2022

w sprawie zmiany uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022. Uchwala.336.XLVIII.22.2022-09-21.pdf (2844kB) glosowanie imienne uchwaly [...]

Uchwała nr 331/XLVII/22

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 293/XLI/22 z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda” Uchwala.331.XLVII.22.2022-08-31.pdf [...]

Uchwała nr 329/XLVII/22

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 333/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, [...]

Uchwała nr 326/XLVII/22

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022Uchwala.326.XLVII.22.2022-08-31.pdf [...]

Uchwała nr 316/XLVII/22

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022Uchwala.326.XLVII.22.2022-08-31.pdf [...]

Uchwała nr 323/XLVI/22

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Ruda, w roku szkolnym 2022/2023. Uchwała.323.XLVI.22.2022-06-29.pdf (513kB) głosowanie imienne głosowanie [...]

Uchwała nr 319/XLVI/22

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie e określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowa Ruda lub jej [...]

Uchwała nr 317/XLVI/22

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 Uchwala.317.XLVI.22.2022-06-29.pdf [...]

Uchwała nr 309/XLV/22

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 Uchwala.309.XLV.22.2022-05-25.pdf [...]

Uchwała nr 312/XLV/22

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Uchwala 312.XLV.22.2022-05-25.pdf (171kB) głosowanie imienne glosowanie [...]

Uchwała nr 308/XLIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 kwietnia 2022

w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 Uchwała.308.XLIV.22.2022-04-27.pdf (2812kB) glosowanie imienne.pdf [...]

Uchwała nr 301/XLIII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2022

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nowa Ruda Uchwala.301.XLIII.22.2022-03-30.pdf (167kB) glosowanie imienne uchwala 301.XLIII.22.pdf (45kB) glosowanie imienne uchwala 301.XLIII.22.doc [...]

Uchwała nr 299/XLIII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2022

w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 Uchwala.299.XLIII.22.2022-03-30.pdf (3793kB) głosowanie imienne glosowanie imienne [...]

Uchwała nr 298/XLII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 marca 2022

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2022 roku. Uchwała.298.XLII.22.2022-03-09.pdf (627kB) głosowanie imienne głosowanie [...]

Uchwała nr 296/XLII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 9 marca 2022

w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 Uchwala.296.XLII.22.2022-03-09.pdf (4006kB) glosowanie imienne uchwaly 296.XLII.22.pdf [...]

Uchwała nr 293/XLI/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 2 lutego 2022

w sprawie uchwalenia „Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda” Uchwala.293.XLI.22.2022-02-02.pdf (279kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly 293.pdf (98kB) glosowanie [...]

Uchwała nr 292/XLI/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 2 lutego 2022

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda Uchwala.292.XLI.22.2022-02-02.pdf (276kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly 292.pdf [...]

Uchwała nr 291/XLI/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 2 lutego 2022

zmieniająca uchwałę nr 260/XXXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub [...]

Uchwała nr 290/XLI/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 2 lutego 2022

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowa Ruda uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub [...]

Uchwała nr 284/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości [...]

Uchwała nr 283/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021

zmieniająca uchwałę nr 268/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o [...]

Uchwała nr 282/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021

zmieniająca uchwałę nr 124/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda Uchwala.282.XL.21.2021-12-29.pdf [...]

Uchwała nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021

w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022 Uchwala.275.XL.21.2021-12-29.pdf (8192kB) glosowanie imienne uchwaly nr 275.pdf (86kB) glosowanie imienne uchwaly nr 275.doc [...]

Uchwała nr 274/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 r. Uchwała.274.XXXIX.21.2021-11-24.pdf [...]

Uchwała nr 270/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Nowa Ruda Uchwała.270.XXXIX.21.2021-11-24.pdf (226kB) głosowanie imienne glosowanie [...]

Uchwała nr 269/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Uchwała.269.XXXIX.21.2021-11-24.pdf (1288kB) głosowanie imienne glosowanie imienne [...]

Uchwała nr 268/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości [...]

Uchwała nr 267/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Uchwała.267.XXXIX.21.2021-11-24.pdf (214kB) głosowanie imienne glosowanie [...]

Uchwała nr 266/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała.266.XXXIX.21.2021-11-24.pdf (211kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 265/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021

w sprawie stawek podatku od środków transportowych Uchwała.265.XXXIX.21.2021-11-24.pdf (137kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly nr 265.pdf (89kB) glosowanie imienne uchwaly nr 265.docx [...]

Uchwała nr 264/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała.264.XXXIX.21.2021-11-24.pdf (135kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly nr 264.pdf (90kB) glosowanie imienne uchwaly nr [...]

Uchwała Nr 260/XXXVIII/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2021 w sprawie kreślenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele [...]

Uchwała nr 251/XXXVI/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 sierpnia 2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich Uchwala.251.XXXVI.21.2021-08-25.pdf (277kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 247/XXXVI/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 sierpnia 2021

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla terenu działki nr 337/3 – obręb Ludwikowice Kłodzkie Uchwala.247.XXXVI.21.2021-08-25.pdf (2200kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 246/XXXVI/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 sierpnia 2021

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Przygórze Uchwala.246.XXXVI.21.2021-08-25.pdf (1966kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly nr 246.pdf [...]

Uchwała nr 241/XXXIV/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2021

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr 233/XXXIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa [...]

Uchwała nr 240/XXXIV/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2021

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Ruda, w roku szkolnym 2021/2022 Uchwała.240.XXXIV.21.2021-06-30.pdf (325kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly 240.pdf [...]

Uchwała nr 239/XXXIV/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2021

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Jugów Uchwała.239.XXXIV.21.2021-06-30.pdf (3834kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly 239.pdf [...]

Uchwała nr 233/XXXIII/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 maja 2021 r. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Uchwala.233.XXXIII.21.2021-05-26.pdf (462kB) głosowanie imienne [...]

Zarządzenie nr 232/XXXIII/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 225/XXXII/21 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa [...]

Uchwała nr 231/XXXIII/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 86/XI/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2015 roku w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich i nadania [...]

Uchwała nr 225/XXXII/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2021 roku Uchwala.225.XXXII.21.2021-03-24.pdf [...]

Uchwała nr 224/XXXII/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Ruda Uchwala.224.XXXII.21.2021-03-24.pdf (458kB) głosowanie imienne [...]

Uchwała nr 227/XXXII/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Uchwala.227.XXXII.21.2021-03-24.pdf (191kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 218/XXX/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 [...]

Uchwała nr 216/XXX/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i [...]

Uchwała nr 209/XXVIII/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021 Uchwala.209.XXVIII.21.2021-01-27.pdf (2463kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly nr 209.pdf [...]

Uchwała nr 213/XXIX/21

Rady Gminy Nowa Rud z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz [...]

Uchwała nr 212/XXIX/21

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 Uchwala.212.XXIX.21.2021-02-10.pdf (206kB) glosowanie imienne uchwaly nr 212_XXIX_21.pdf [...]

Uchwała Nr 208/XXVII/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Uchwala.208.XXVII.20.2020-12-22.pdf [...]

Uchwała Nr 199/XXVI/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu [...]

Uchwała Nr 198/XXVI/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 grudnia 202o r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda Uchwala.198.XXVI.20.2020-12-11.pdf (261kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 197/XXV/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020  r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nowa Ruda Uchwala.197.XXV.20.2020-11-25.pdf (211kB) głosowanie imienne uchwały wyniki_glosowania_uchwała 197.pdf [...]

Uchwała nr 194/XXV/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda Uchwala.194.XXV.20.2020-11-25.pdf (566kB) głosowanie imienne [...]

Uchwała nr 193/XXV/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie  przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki na Zabytkami Gminy Nowa Ruda na lata 2020-2023" Uchwala.193.XXV.20.2020-11-25.pdf (1205kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 192/XXV/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele [...]

Uchwała nr 181/XXII/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sokolec w gminie Nowa Rudaw treści uchwały Uchwała.181.XXII.20.2020-09-23.pdf (2540kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 179/XXII/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościw treści [...]

Uchwała nr 174/XX/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 4 sierpnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminw treści [...]

Uchwała Nr 173/XX/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 4 sierpnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminw treści [...]

Uchwała nr 172/XX/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 4 sierpnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nowa Rudaw treści uchwałypublikacjagłosowanie uchwały glosowanie uchwaly nr 172.pdf (220kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała nr 171/XX/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 4 sierpnia 2020w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Ruda, w roku szkolnym 2020/2021w treści uchwały Uchwała.171.XX.20.2020-08-04.pdf (494kB) głosowanie uchwały nr [...]

Uchwała Nr 167/XIX/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2020w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminw treści uchwały Uchwała.167.XIX.20.2020-06-29.pdf [...]

Uchwała nr 166/XIX/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku

Rady Gminy Nowa Rudaw sprawie zmiany uchwały nr 150/XVII/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2020 rokuw treści [...]

Uchwała Nr 155/XVIII/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 maja 2020uchylająca uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Ruda oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz uchwały w sprawie stawek opłat za [...]

Uchwała nr 154/XVIII/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 maja 2020w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bożkóww treści uchwały Uchwała.154.XVIII.20.2020-05-27.pdf (2791kB) głosowanie [...]

Uchwała Nr 156/XVIII/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 maja 2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwala.156.XVIII.20.2020-05-27.pdf (211kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 152/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 kwietnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychw treści [...]

Uchwała nr 150/XVII/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 kwietnia 2020w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2020 rokuw treści [...]

Uchwała nr 148/XVII/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 kwietnia 2020zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwala.148.XVII.20.2020-04-29.pdf [...]

Uchwała nr 147/XVII/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 kwietnia 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi [...]

Uchwała nr 146/XVII/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 kwietnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w treści [...]

Uchwała nr 136/XV/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 stycznia 2020 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie Uchwala.136.XV.20.2020-01-29.pdf (323kB) głosowanie imienne glosowanie uchwaly nr 136.pdf [...]

Uchwała nr 131/XV/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 stycznia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasow treści [...]

Uchwała nr 133/XV/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 stycznia 2020w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowegow treści uchwały Uchwała.133.XV.20.2020-01-29.pdf (198kB) głosowanie imienne glosowanie uchwaly nr 133.pdf [...]

Uchwała nr 132/XV/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 stycznia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomościw treści uchwały Uchwała.132.XV.20.2020-01-29.pdf (199kB) głosowanie imienne glosowanie [...]

Uchwała nr 137/XV/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 stycznia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkań ochronnych w treści uchwały Uchwała.137.XV.20.2020-01-29.pdf [...]

Uchwała n 109/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie budżetu Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwala.109.XIII.19.2019-12-30.pdf (2627kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly nr 109.pdf [...]

Uchwała nr 135/XV/20

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 29 stycznia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych [...]

Uchwała nr 127/XIV/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 15 stycznia 2020w sprawie określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nowa Rudaw [...]

Uchwała nr 126/XIV/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 15 stycznia 2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Uchwała.126.XIV.20.2020-01-15.pdf (201kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 125/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy [...]

Uchwała nr 124/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwala.124.XIII.19.2019-12-30.pdf (355kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 123/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemnościw treści [...]

Uchwała nr 122/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościw treści uchwały Uchwala.122.XIII.19.2019-12-30.pdf [...]

Uchwała nr 121/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących [...]

Uchwała nr 120/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwala.120.XIII.19.2019-12-30.pdf (307kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly nr 120_XIII_19.pdf [...]

Uchwała nr 118/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Ruda, w roku szkolnym 2019/2020w treści uchwały Uchwala.118.XIII.19.2019-12-30.pdf (193kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 117/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz [...]

Uchwała nr 114/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwala.114.XIII.19.2019-12-30.pdf (197kB) głosowanie i [...]

Uchwała nr 113/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele [...]

Uchwała nr 112/XIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw treści uchwały Uchwala.112.XIII.19.2019-12-30.pdf (101kB) głosowanie [...]

Uchwała nr 107/XII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 listopada 2019w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwała.107.XII.19.2019-11-27.pdf (196kB) głosowanie imienne glosowanie imienne uchwaly nr 107.pdf [...]

Uchwała nr 106/XII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 listopada 2019w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Rudaw treści uchwały Uchwała.106.XII.19.2019-11-27.pdf (366kB) głosowanie imienne glosowanie [...]

Uchwała Nr 99/XI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 października 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwala.99.XI.19.2019-10-30.pdf [...]

Uchwała Nr 90/X/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 września 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwała.90.X.2019.2019-09-27.pdf [...]

Uchwała Nr 86/IX/2019

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 24 lipca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli [...]

Uchwała nr 77/VIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 24 czerwca 2019w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościw treści uchwały Uchwala.77.VII.19.2019-06-24.pdf [...]

Uchwała nr 76/VIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 24 czerwca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasow treści [...]

Uchwała nr 75/VIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 24 czerwca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego oraz od nieruchomościw treści uchwały Uchwala.75.VIII.19.2019-06-24.pdf (176kB) głosowanie imienne [...]

Uchwała nr 78/VIII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 24 czerwca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli [...]

Uchwała Nr 62/VII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 22 maja 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasow treści [...]

Uchwała Nr 69/VII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 22 maja 2019w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach [...]

Uchwala Nr 68/VII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 22 maja 2019w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznychw treści uchwały glosowanie imienne uchwaly nr 68_19.pdf (202kB) głosowanie [...]

Uchwała Nr 63/VII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 22 maja 2019zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościw treści uchwały glosowanie imienne uchwaly [...]

Uchwała Nr 61/VII/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 22 maja 2019zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomościw treści uchwały Uchwała.61.VII.19.2019-05-22.pdf (175kB) głosowanie imienne glosowanie [...]

Uchwała Nr 31/V/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 lutego 2019w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2019 rokuw treści uchwały Uchwała 31.V.19.2019-02-27-1.pdf [...]

Uchwała Nr 39/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz określenia ich obwodów od dnia 1 września 2019 rokuw treści [...]

Uchwała Nr 38/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwala.38.VI.19.2019-04-03.pdf (334kB) glosowanie [...]

Uchwała Nr 37/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Jugóww treści uchwały Uchwala.37.VI.19.2019-04-03.pdf [...]

Zarządzenie nr 56/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019mieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wolibórzw treści uchwały Uchwala.56.VI.19.2019-04-03.pdf (200kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 55/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Włodowicew treści uchwały Uchwala.55.VI.19.2019-04-03.pdf (198kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 54/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Świerkiw treści uchwały Uchwala.54.VI.19.2019-04-03.pdf (199kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 53/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Sokolicaw treści uchwały Uchwala.53.VI.19.2019-04-03.pdf (197kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 52/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Sokolecw treści uchwały Uchwala.52.VI.19.2019-04-03.pdf (199kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 51/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Przygórze w treści uchwały Uchwala.51.VI.19.2019-04-03.pdf (200kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 50/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś Kłodzkaw treści uchwały Uchwala.50.VI.19.2019-04-03.pdf (198kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 49/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Ludwikowice Kłodzkiew treści uchwały Uchwala.49.VI.19.2019-04-03.pdf (200kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 48/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Krajanóww treści uchwały Uchwala.48.VI.19.2019-04-03.pdf (199kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 47/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszynw treści uchwały Uchwala.47.VI.19.2019-04-03.pdf (199kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 46/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Jugóww treści uchwały Uchwala.46.VI.19.2019-04-03.pdf (200kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 45/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Dzikowiecw treści uchwały Uchwala.45.VI.19.2019-04-03.pdf (198kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Zarządzenie nr 44/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Dworkiw treści uchwały Uchwala.44.VI.19.2019-04-03.pdf (198kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 43/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Czerwieńczycew treści uchwały Uchwala.43.VI.19.2019-04-03.pdf (197kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała Nr 42/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Bożkóww treści uchwały Uchwala.42.VI.19.2019-04-03.pdf (200kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała nr 41/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Bartnicaw treści uchwały Uchwała.40.VI.19.2019-04-03.pdf (200kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała nr 40/VI/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 3 kwietnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Bartnicaw treści uchwały Uchwała.40.VI.19.2019-04-03.pdf (200kB) glosowanie imienne uchwal nr 40-56.pdf [...]

Uchwała nr 32/V/19

 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2019zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemnościw treści [...]

Uchwała nr 30/V/19

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2019w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek nr 1 oraz 52 AM 1 położonych w obrębie Wolibórzw treści uchwały Uchwala 30.V.19.2019-02-27.pdf [...]

Uchwała nr 29/IV/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 lutego 2019zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomościw treści uchwały Uchwala 29.V.19.2019-02-27.pdf (171kB) głosowanie imienne glosowanie [...]

Uchwała nr 28/IV/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 lutego 2019zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasow treści [...]

Uchwała nr 24/IV/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 stycznia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości [...]

Uchwała nr 23/IV/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 stycznia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda do nowego ustroju szkolnegow treści uchwały Uchwała [...]

Uchwała nr 22/IV/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 stycznia 2019w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowa Ruda na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, [...]

Uchwała nr 20/IV/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 stycznia 2019w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących [...]

Uchwała nr 18/IV/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 stycznia 2019w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób [...]

Uchwała nr 17/IV/19

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 stycznia 2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z [...]

Uchwała Nr 11/II/18

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 12 grudnia 2018w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościw treści uchwały Uchwała.11.II.18.2018-12-12-1.pdf (97kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr 10/II/18

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 12 grudnia 2018w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegow treści uchwały Uchwala.10.II.18.2018-12-12.pdf [...]

Uchwała Nr 389/LIII/18

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 września 2018w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz [...]

Uchwała nr 388/LIII/18

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 27 września 2018w sprawie Statutu Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwała.388.LIII.18.2018-09-27.pdf (967kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego4899 z [...]

Uchwała nr 382/LI/18

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 31 sierpnia 2018w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Nowa Ruda w wyborach do Rady Gminy Nowa Ruda, Rady Powiatu Kłodzkiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz w wyborach Wójta [...]

Uchwała nr 309/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda

z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018 Uchwała.304.XLI.17.2017-12-29.pdf (1735kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego2335 z dnia 2018-04-27 [...]

Uchwała nr 338/XLVI/18

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 2 maja 2018w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Ruda w treści uchwały Uchwała.338.XLVI.18.2018-04-25.pdf (185kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego2335 [...]

Uchwała nr 335/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Nowa Ruda na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała.335.XLV.18.2018-03-29.pdf (268kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego1764 z dnia 2018-04-06 [...]

Uchwała nr 334/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Ruda

Uchwała.334.XLV.18.2018-03-29.pdf (116kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego1764 z dnia 2018-04-06 [...]

Uchwała nr 333/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Rudaw [...]

Uchwała nr 332/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w [...]

Uchwała nr 329/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości

Uchwała.329.XLV.18.2018-03-29.pdf (170kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego1760 z dnia 2018-04-06 [...]

Uchwała nr 308/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Ruda na lata 2018 - 2022

Uchwała.308.XLI.17.2017-12-29.pdf (329kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego108 z dnia 2018-01-08 [...]

Uchwała nr 298/XL/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Ruda

Uchwała.298.XL.17.2017-11-28.pdf (179kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego4961 z dnia 2017-11-30 [...]

Uchwała nr 269/XXXV/17

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 28 czerwca 2017w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z [...]

Uchwała nr 272/XXXV/17

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 28 czerwca 2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowa Ruda na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, [...]

Uchwała nr 298/XL/17

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 28 listopada 2017w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Rudaw treści uchwały Uchwała.298.XL.17.2017-11-28.pdf (179kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr 294/XL/17

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 28 listopada 2017w sprawie stawek podatku od środków transportowychw treści uchwały Uchwała.294.XL.2017-11-28.pdf (96kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr 293/XL/17

Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 28 listopada 2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościw treści uchwały Uchwała.293.XL.2017-11-28.pdf (96kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała nr 260/XXXIV/17

Uchwała nr 260/XXXIV/17Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 16 maja 2017w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych [...]

Uchwała nr 259/XXXIV/17

Uchwała nr 259/XXXIV/17Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 16 maja 2017zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaw treści [...]

Uchwała nr 254/XXXIII/17

Uchwała nr 254/XXXIII/17Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 18 kwietnia 2017w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w treści [...]

Uchwała nr 243/XXXII/17

Uchwała nr 243/XXXII/17Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 marca 2017w sprawie nadania nazwy ulicyw treści uchwały Uchwała.243.XXXII.17.2017-03-30.pdf (330kB) publikacjaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr 242/XXXII/17

Uchwała nr 242/XXXII/17Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 marca 2017w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia [...]

Uchwała nr 241/XXXII

Uchwała nr 241/XXXII/17Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 marca 2017w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz [...]

Uchwała Nr 240/XXII/17

Uchwała nr 240/XXXII/17Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 30 marca 2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda do nowego ustroju szkolnego w treści [...]

UCHWAŁA NR 207/XXV/16 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 207/XXV/16 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli [...]

Uchwała nr 194/XXIII/16.

Uchwała nr 194/XXIII/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2016w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Nowej Rudzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku en [...]

Uchwała nr 195/XXIII/16

Uchwała nr 195/XXIII/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Ruda [...]

Uchwała nr 191/XXIII/16

Uchwała nr 191/XXIII/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda [...]

Uchwała nr 192/XXIII/16

Uchwała nr 192/XXIII/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter [...]

metryczka