Informacje dotyczące dostępu do informacji publicznej

Kwestię dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznych przez Urząd Gminy Nowa Ruda następuje w drodze:

 • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

 • udostępniania informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej - na wniosek,

 • udostępniania informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej bez wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie,


 • wstępu na posiedzenia Rady Gminy i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:


Forma udostępnienia informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.


Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd Gminy Nowa Ruda powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej -  wniosek.doc (25kB) plik


Termin realizacji wniosku:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem następujących sytuacji:

 • jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Urząd Gminy Nowa Ruda powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,

 • jeżeli udostępnienie informacji wiąże się z pobraniem opłaty (szerzej: punkt „Odpłatność”).


Odpłatność:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem następującej sytuacji:

Zarządzenie nr 278/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej zarzadzenie nr 278_18.pdf (427kB) pdf

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Gminy Nowa Ruda ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Powiadomienie o wysokości opłaty następuje w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Sposób składania wniosków:


Składanie wniosków jest możliwe:

 1. drogą pisemną na adres:

  Urząd Gminy Nowa Ruda

  ul. Niepodległości 2

  57-400 Nowa Ruda

 2. osobiście w sekretariacie Urzedu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodłegłości 2, Nowa Ruda

 3. drogą mailową: sekretariat@gmina.nowaruda.pl

 4. w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAPmetryczka


Wytworzył: Maria Wojcińska (16 września 2019)
Opublikował: Aneta Witkowska (16 września 2019, 12:23:50)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (14 grudnia 2020, 13:33:08)
Zmieniono: dodanie zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6219