Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
Zgodnie z  art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), pracodawcom,  którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają warunki:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych       i  ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy  Nowa Ruda , pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Nowa Ruda, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika :
- w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
- w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
Kwoty dofinansowania  podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
Miejsce składania dokumentów:
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Ruda  może otrzymać pracodawca, który złoży do Urzędu Gminy w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 1 ,57-400 Nowa Ruda wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Wymagane dokumenty :
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu przed zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem :
kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu lub zaświadczenie( oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu : w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzaminu czeladniczego, w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzaminu zawodowego.
 kopia umowy o pracę  zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
kopię świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki);
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne)
w przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy -kopię dokumentu lub zaświadczenie potwierdzające stosunek zatrudnienia łączący instruktora praktycznej nauki zawodu z pracodawcą, 
 formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U.2014.1543),
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy  do otrzymania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz, prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Referat odpowiedzialny :  Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4, 57-400 Nowa Ruda , pok.nr 5 , tel. 74 872 09 33

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.),
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U z 2018, poz.1267),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U nr 60 r. poz. 278, Dz.U. z 2018 r. poz. 2010),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( DZ. U. 2010.244.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.z 2019 poz. 391) - dotyczy szkół branżowych
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2019 poz.1636),
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz  U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DzUrz UE
L 352.1 z 24.12.)
Wymagane załączniki :

wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx (16kB) word

zawiadomienie o zawarciu umowy.docx (15kB) word

zalacznik nr 3 formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf (80kB) pdf

Oświadczenie_o_otrzymanej_pomocy de minimis.pdf (64kB) pdf

Oświadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy de minimis.pdf (71kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Marta Kołodziej (30 lipca 2019)
Opublikował: Aneta Witkowska (20 lipca 2016, 08:50:59)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (9 października 2020, 08:55:00)
Zmieniono: aktualizacja wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7248