Podatek leśny od osób prawnych

Podatnikami podatku leśnego są:
Osoby prawne jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej ,
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe “ bodące:

a) właścicielami lasów,
b) posiadaczami samoistnymi lasów
c) użytkownikami wieczystymi lasów
d) posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Osoby prawne jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej ,jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe “ bodące:
a) właścicielami lasów,
b) posiadaczami samoistnymi lasów
c) użytkownikami wieczystymi lasów
d) posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatnicy podatku leśnego zobowiązani są :
1. składać , w terminie do 15 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania . deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, składane na formularzu według ustalonego wzoru (poniżej).
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powalanie lego obowiązku;

2. jeżeli w ciągu roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części ,należy odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:
Dnia 1 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów:
- z dnia 3  czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i  deklaracji
na podatek leśny ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 1126 )              

Ujednolicony wzór deklaracji DL-1 będzie miał zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować ww. druk deklaracji  (załączniki nr 6 do uchwały nr 10/II/2018 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12.12.2018 r.)

DL-1 deklaracja na podatek leśny.pdf (51kB) pdf

ZDL-1 lesny załącznik do deklaracji na podatek - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (33kB) pdf

ZDL-2 lesny załącznik do deklaracji na podatek - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (32kB) pdf

Stawka podatku leśnego w 2024 r.  Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1 m3. Została ona ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1130).
Stawka podatku leśnego na rok 2024 wynosi - 72,0346 zł od 1 haStawka podatku leśnego na rok 2023 wynosi - 71,0996 zł od 1 ha

Do składanej deklaracji należy dołączyć :
1. akt notarialny
2. umowę dzierżawy
3. informacja o lasach

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników
korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r.,poz.1821 z póź zm)

Jeżeli stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości, prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej . osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 4 w Punkcie Obsługi Mieszkańców, - poniedziałek - 8.00-17.00, wtorek-czwartek - 7.30-15.30, piątek - 7.30-14.30,

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydal decyzję (Punkcie Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4)

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie,

Referat odpowiedzialny –  Rachunkowości Budżetowej i Dochodów:
Inspektor - księgowa ds. dochodów budżetu Jadwiga Burczyk-Drożdżowska
(074) 872 0913

Podstawa prawna!
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz 1821 z póż zm)
uchwała nr 10/II/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12.12.2018 r. -  Uchwala.10.II.18.2018-12-12.pdf (758kB) pdf
Uwagi
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty , art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późniejszymi zmianami)

B. Podatek leśny w szczególnych i uzasadnionych przypadkach można umorzyć, art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800  z późniejszymi zmianami)

 Wniosek o powyższe składa się Punkcie Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4.
 Po terminie płatności podatku powyższe czynności są zwolnione z opłat.

C- Do wniosku należy załączyć:

- formularz o pomocy publicznej udzielonej podatnikowi w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
- oświadczenie o sytuacji majątkowej podatnika -  oświadczenie o sytuacji majątkowej.doc (74kB) plik

D. Obliczony w deklaracji podatek leśny płatny jest bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie    73 9536 0001 3001 0006 7351 0001. lub w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda.

E. Po upływie terminu płatności raty wystawiane jest upomnienie. Należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni . W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Burczyk-Drożdżowska (1 września 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 września 2016, 13:26:25)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (10 stycznia 2024, 12:38:45)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3183