Raport o stanie gminy za 2023 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku - do dnia 31 maja - przedstawia
radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie  udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.  Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja,
podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu
według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Nowa Ruda 2023.pdf (1297kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Maria Wojcińska (6 czerwca 2024)
Opublikował: Aneta Witkowska (6 czerwca 2024, 08:32:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153