Mapa Biuletynu

 Wójt Gminy
  · Zarządzenia Wójta
  · Porozumienia międzygminne, listy intencyjne
  · Informacje o pracy między sesjami
  · Roczne sprawozdania z pracy gminy
  · Informacje Wójta Gminy Nowa Ruda
  · Raporty o stanie Gminy Nowa Ruda
  · RODO
 Urząd Gminy
  · Godziny urzędowania
  · Kierownictwo Urzędu
  · Organizacja Urzędu
  · Pracownicy Urzędu
  · Regulamin Organizacyjny
  · Kodeks Etyki
  · Deklaracja dostępności
 Rada Gminy
  · Rada Gminy
  · Komisje Rady
  · · Komisja Rewizyjna
  · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · Komisja Rozwoju Gospodarczego
  · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
  · · Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · Przewodniczący Rady
  · Kompetencje Rady
  · · Informacje Wójta Gminy Nowa Ruda
  · Informacje o sesji
  · Uchwały z sesji oraz imienne wykazy głosowań
  · Stanowiska Rady Gminy
  · Protokoły z sesji
  · Posiedzenia Komisji
  · Nagrania sesji Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023
  · Interpelacje i zapytania
  · Obwieszczenia
 Jednostki organizacyjne Gminy Nowa Ruda
  · Sprawozdania finansowe - 2018 rok
  · Sprawozdania finansowe - 2019 rok
 OŚWIATA - SIEĆ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA RUDA
  · Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży-stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda
  · Aktualności
 Jednostki pomocnicze Gminy Nowa Ruda
 Spółki z udziałem gminy
 Organizacje pozarządowe
  · Realizacja zadań publicznych - nowe wzory
  · Konsultacje społeczne i programy
  · Konkursy na realizację zadań publicznych
  · Oferty na realizację zadań publicznych złożonych w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Aktualne Prawo Miejscowe
  · STATUT GMINY NOWA RUDA
 Gospodarka
  · Mienie Gminy
  · Budżet Gminy
  · · Sprawozdania
  · · Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  · · Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2017
  · · · Projekt budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017
  · · Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2018
  · · Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2019
  · · Sprawozdania finansowe Gminy Nowa Ruda
  · Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  · · Sprzedaż nieruchomości - Mienie Komunalne
  · · Dzierżawa i najem nieruchomości - Mienie Komunalne.
  · · · Dzierżawa nieruchomości - tryb przetargowy.
  · · · Dzierżawa nieruchomości - tryb bezprzetargowy.
  · · Rokowania - Mienie Komunalne
  · · · Rokowania
  · · · Informacje o wynikach rokowań
  · · Budynki i lokale
  · · Nieuchomości niezabudowane
  · · Użyczenia - Mienie Komunalne
 Zbiory aktów prawnych
 Poradnik interesanta
  · Skargi i wnioski
  · Dowody osobiste
  · Meldunki
  · · Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  · · Wymeldowanie z pobytu stałego
  · · Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców.
  · · Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  · Mieszkania
  · · Sprzedaż lokali mieszkalnych
  · · Przyznanie mieszkania komunalnego
  · Sprawy wojskowe
  · Ochrona środowiska
  · · Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości
  · · Ewidencja zezwoleń opróżniania zbiorników
  · · Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
  · · Informacja Wójta
  · · AZBEST
  · · Zmiana systemu ogrzewania - dotacje
  · · Gospodarka wodna
  · Nieruchomości
  · · Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości
  · Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  · · Decyzja o warunkach zabudowy
  · · Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
  · · Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  · · Udostępnienie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  · · Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych
  · · Zaświadczenie o braku planu miejscowego
  · · Wydawanie wyrysów i wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda
  · · Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym
  · · Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  · · Zaświadczenie o rewitalizacji
  · Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  · Ewidencja działalności gospodarczej
  · Dostęp do informacji publicznej
  · Rejestracja psów
  · Druki, wnioski, deklaracje
  · · Druki meldunkowe
  · · Wnioski dowodowe
  · · Wnioski mieszkaniowe
  · · Druki działalności gospodarczej
  · · Deklaracje podatkowe
  · · Informacje podatkowe
  · · Pozostałe
  · · · Pozostałe
  · · Dotacje
  · · Deklaracje dotyczące odpadów komunalnych
  · Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
  · Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020
  · Nabór do Żłobka Publicznego ,,Baśniowe Wzgórze' w Ludwikowicach Kłodzkich
  · Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  · Zgromadzenia publiczne
  · Podatki i opłaty
  · · Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  · · Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  · · Podatek rolny od osób fizycznych
  · · Podatek rolny od osób prawnych
  · · Podatek leśny od osób fizycznych
  · · Podatek leśny od osób prawnych
  · · Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
  · Ewidencja innych obiektów świadczących usługi noclegowe
  · Niska emisja
  · Jakość powietrza
 POMOC PUBLICZNA
  · Pomoc publiczna
  · Pomoc publiczna de minimis
 Wybory, referenda
  · Informacje, przepisy ogólne dotyczące wyborów, referendów
  · WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda w okręgu wyborczym Nr 4
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda zarzadzone na dzień 8 kwietnia 2018 roku
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego
  · Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2019
  · Wybory Prezydenta RP - 2020
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda zarzadzone na dzień 12 lipca 2020 roku
  · Wybory ławników
  · Spisy powszechne
 Gospodarka Odpadami Komunalnymi
 Zespół Interdyscyplinarny
 Zamówienia publiczne
  · Aktualne zamówienia publiczne
  · · Zaproszenie do składania ofert
  · · Zamówienia publiczne od 30 000 do 207 000 euro - dostawy lub usługi
  · · Zamówienia publiczne od 30 000 do 5 186 000 euro - roboty budowlane
  · · Zamówienia publiczne powyżej 207 000 euro - dostawy lub usługi
  · Informacja z otwarcia ofert
  · Wyniki postępowań
  · · Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  · · Ogłoszenie o zawarciu umowy
  · · Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  · Plan zamówień publicznych
  · Mikroprojekty
 Informacje o wolnych stanowiskach pracy - Urzad Gminy
  · Regulamin o naborze na wolne stanowisko pracy
  · Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  · Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi określone w ogłoszeniu
  · Informacja o wynikach naboru
  · Kwestionariusz osobowy i wzór oświadczenia
 Informacja o wolnych stanowiskach pracy - jednostki organizacyjne Gminy Nowa Ruda
  · Regulamin o naborze na wolne stanowisko pracy
  · Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  · Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi określone w ogłoszeniu
  · Informacja o wynikach naboru
  · Kwestionariusz osobowy i wzór oświadczenia
 Rejestry i ewidencje
  · Rejestry Urzędu Gminy Nowa Ruda
  · Ewidencje Urzędu Gminy Nowa Ruda
 Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  · Plany zagospodarowania przestrzennego
  · Studium zagospodarowania przestrzennego
  · Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  · Decyzje środowiskowe
 Ochrona przyrody i zwierząt
 Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo
 GEOLOGIA
 oświadczenia majątkowe
  · oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy
  · oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Nowa Ruda
  · oświadczenia pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych
 Kontrole Urzędu Gminy Nowa Ruda
 Dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych
 petycje
 Działalność lobbingowa