Wydanie dowodu osobistego

W związku z poważnymi trudnościami w zakresie składania wniosków o wydanie dowodów osobistych, wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych środków bezpieczeństwa m.in. polegających na zmniejszeniu liczby obsługiwanych interesantów, widoczne jest drastyczne zmniejszenie liczby wydawanych dowodów w stosunku do zeszłego roku (o ponad 50%), co może stwarzać problemy w obrocie prawnym.
W wyniku rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji stworzone zostało narzędzie umożliwiające rozwiązanie problemów w zakresie składania wniosków o dowód osobisty tj. narzędzie do przygotowania zdjęć do dowodu. Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne.
Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon na Innowacje” (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00).
Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa.
Poniżej link do bezpłatnego kreatora
kreatorWymagane dokumenty
- jedna kolorowa fotografia  o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
- dokument stwierdzający tożsamość
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (230kB) pdf

Uwagi
- składanie wniosku i odbiór dokumentu dokonuje się osobiście.

-w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

- upływu terminu ważności dowodu osobistego,

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

- niezwłocznie – w pozostałych przypadkach

 
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 4
Biuro Obsługi Mieszkańców
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Główny specjalista ds. wojskowych i dowodów osobistych - Elżbieta Tyszka
Główny specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Anna Juszczak
(74) 872 0919

Termin załatwienia sprawy
Okres do 1 miesiąca od złożenia dokumentów

Opłaty
brak opłat.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r.o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2020 poz. 332 z późn. zm.)

klauzula informacyjna - dowody osobiste.docx (22kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Juszczak (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 10:15:49)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (22 stycznia 2021, 10:23:41)
Zmieniono: dodanie aktywnego linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9780