Podatek leśny od osób prawnych

Podatnikami podatku leśnego są:
Osoby prawne jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej ,
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe “ bodące:

a) właścicielami lasów,
b) posiadaczami samoistnymi lasów
c) użytkownikami wieczystymi lasów
d) posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Osoby prawne jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej ,jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe “ bodące:
a) właścicielami lasów,
b) posiadaczami samoistnymi lasów
c) użytkownikami wieczystymi lasów
d) posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatnicy podatku leśnego zobowiązani są :
1. składać , w terminie do 15 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania . deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, składane na formularzu według ustalonego wzoru DL-1 - deklaracja na podatek leśny.doc (37kB) plik
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powalanie lego obowiązku;

2. jeżeli w ciągu roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części ,należy odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy , w którym istniał obowiązek

Do składanej deklaracji należy dołączyć :
1. akt notarialny
2. umowę dzierżawy
3. informacja o lasach

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników
korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 roku o lasach (Dz. U. Nr 200, poz.l682 z póź zm)

Jeżeli stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości, prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej . osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 4 pok. Nr 12 - poniedziałek - 8.00-17.00, wtorek-czwartek - 7.30-15.30, piątek - 7.30-14.30,

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydal decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy)

Odwołanie wnosi siew terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji strome,

Referat odpowiedzialny –  Rachunkowości Budżetowej i Dochodów:
Inspektor - księgowa ds. dochodów budżetu Jadwiga Burczyk-Drożdżowska
(074) 872 0913

Podstawa prawna!
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o lasach (Dz. U. Nr 200 poz 1682 z póż zm)

Uwagi
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty , art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
- wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy

B. Podatek leśny w szczególnych i uzasadnionych przypadkach można umorzyć, art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)

- wniosek o powyższe składa się w sekretariacie Urzędu Gminy po terminie płatności podatku powyższe czynności są zwolnione z opłat

C- Do wniosku należy załączyć:

- formularz o pomocy publicznej udzielonej podatnikowi w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

D. Obliczony w deklaracji podatek leśny płatny jest bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie    73 9536 0001 3001 0006 7351 0001. lub w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda.

E. Po upływie terminu płatności raty wystawiane jest upomnienie. Należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni . W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


Wytworzył: Jadwiga Burczyk-Drożdżowska (1 września 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 września 2016, 13:26:25)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (19 grudnia 2016, 12:57:54)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 254

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij