Podatek leśny od osób fizycznychWymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Należy załączyć:
- informacje o lasach

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:
Dnia 1 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów:
- z dnia 3  czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i  deklaracji
na podatek leśny ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 1126 )              

Ujednolicone wzór informacji będzie miał zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

il1.pdf (42kB) pdf

zil1.pdf (32kB) pdf

zil2.pdf (32kB) pdf

zin3-1.pdf (32kB) pdf

mf-broszura-il-1-1.pdf (674kB) pdf


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Nowa Ruda , ul. Niepodległości 4, pok. nr 1   Punkt Obsługi Mieszańców

Po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczania podatku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Mieszkańców)
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Referat odpowiedzialny - Rachunkowości Budżetowej i Dochodów
Główny specjalista  ds. podatków i opłat  Barbara Michalak
barbara.michalak@gmina.nowaruda.pl , tel. 74 872 0922

Główny specjalista do spraw wymiaru podatków  Małgorzata Wojtkowiak
 
m.wojtkowiak@gmina.nowaruda.pl, tel 74 872 0921


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późń. zm.) Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi 71,0996  zł za 1 ha)
 
Uwagi
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2022 r. , poz. 2651 z późn. zm.)
- wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego.
B. Podatnik podatku leśnego w szczególnych i uzasadnionych przypadkach możne wystąpić  z wnioskiem o umorzenie podatku
- podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa( Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm. )
- wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, lub odcinek otrzymywanych świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz  oświadczenie sytuacji majątkowej zobowiązanego

- załącznik - Oswiadczenie o stanie majatkowym.pdf (143kB) pdf

 

 

metryczka


Wytworzył: Barbara Michalak (1 września 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 września 2016, 13:17:58)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (27 stycznia 2023, 10:57:54)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2710