Zatwierdzanie projektów

1. Wymagane dokumenty :
- Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.
- Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
- Wypis z katastru nieruchomości (wypis z rejestru gruntów).
- Projekt podziału nieruchomości sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonany przez uprawnioną jednostkę geodezyjną ( 4 egzemplarze projektów podziału)
- Decyzja o warunkach zabudowy ustalająca zasady podziału nieruchomości jeżeli była wydana przed złożeniem wniosku o podział lub opinię właściwego organu w formie postanowienia dotyczącego zgodności proponowanego podziału z przepisami odrębnymi, bądź z planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Referat odpowiedzialny – Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Kierownik Referatu GMK - Daniel Dubas
(74) 872 0945

3. Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłat.

4. Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Ruda ul.Niepodległości 1, pok 8

5. Termin i sposób załatwienia sprawy :
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Projekt podziału nieruchomości zatwierdzany jest w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wójta Gminy Nowa Ruda.

6. Tryb odwoławczy :
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

7. Podstawa prawna :
- Art.92 do art.100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 10:52:56)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (4 stycznia 2024, 12:10:22)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3270