Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Płatnikami podatku od nieruchomości są:
Osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe , będące:

a) właścicielami nieruchomość lub obiektów budowlanych

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych

c) użytkownikami wieczystymi gruntów

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych – stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Jeżeli posiadanie wynika: z umowy zawartej z właścicielem lub jest bez tytułu prawnego.

Płatnicy podatku od nieruchomości zobowiązani są :
1. składać , w terminie do 15 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, składane na formularzu według ustalonego wzoru
, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu-w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.                                      

2. jeżeli wciągu roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części ,należy odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy , w którym istniał obowiązek,


Dnia 1 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku,1104);
Ujednolicony wzór deklaracji DN-1 ma zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (74kB) pdf

ZDN-1nieruchomosci załącznik do deklaracji na podatek - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu.pdf (38kB) pdf

ZDN-2 nieruchomosci załącznik do deklaracji na podatek -dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (38kB) pdf


W roku 2024 stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda Nr 353/LII/22 z dnia 23 listopada 2022 roku

Uchwala.353.LII.22.2022-11-23(1).pdf (169kB) pdf


W roku 2023 stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda Nr 353/LII/22 z dnia 23 listopada 2022 roku

Uchwala.353.LII.22.2022-11-23(1).pdf (169kB) pdf


W roku 2022 stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda Nr 264/XXXIX/21 z dnia 24 listopada 2021 roku

Uchwała.264.XXXIX.21.2021-11-24.pdf (122kB) pdf


Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować ww. druk deklaracji   (załączniki nr 2 do uchwały nr 10/II/2018 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12.12.2018 r.)  W roku 2020 oraz 2021 stawki podatku od nieruchomości obowiązywały na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda Nr 11/II/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku

Uchwała.11.II.18.2018-12-12-1.pdf (97kB) pdfDo składanej deklaracji należy dołączyć :
1. akt notarialny lub

2. umowę dzierżawy nieruchomości

3. informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1785 z późn. zm.)

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej ,osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 4 pok. Nr 1- Punkt Obsługi Mieszkańców

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Kolegium Odwoławczego w. Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzja (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1-

Punkt Obsługi Mieszkańców

Odwołanie wnosi siew terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie,

Referat odpowiedzialny – Rachunkowości Budżetowej i Dochodów
Inspektor - księgowa ds. dochodów budżetu Jadwiga Burczyk-Drożdżowska
(074) 872 0913

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r,  poz.1170 z późn. zm.)

- Uchwała Rady Gminy Nowa Ruda Nr 353/LII/22 z dnia 23 listopada 2022 roku Uchwala.353.LII.22.2022-11-23(1).pdf (169kB) pdf

- uchwała nr 11/II/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12.12.2018 r.  Uchwała.11.II.18.2018-12-12-1.pdf (97kB) pdf

- Uchwała nr 10/II/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12.12.2018 roku Uchwala.10.II.18.2018-12-12.pdf (758kB) pdf

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 )


 Uwagi
A, Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty , (podstawa prawna – art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r, poz. 1540 t.j.)

- wniosek o powyższe należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4

B. Podatek od nieruchomości w szczególnych i uzasadnionych przypadkach można umorzyć podstawa prawna -art. 67a i 67 b, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późniejszymi zmianami).

- wniosek o powyższe składa się w Punkcie Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4 po terminie płatności podatku

- powyższe czynności są zwolnione z opłat

C. Do wniosku należy załączyć:

- oświadczenie o sytuacji majątkowej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową wnioskodawcy w roku ubiegłym oraz w miesiąca poprzedzającym dzień złożenia wniosku o udzielenie ulgi podatkowej  -  oświadczenie o sytuacji majątkowej.doc (74kB) plik

- zaświadczenie o pomocy publicznej udzielonej podatnikowi w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (de minimis do 200 tys. euro) lub informację o otrzymywanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis -  formularz informacji do pomocy de minimis- od 2014 r..pdf (445kB) pdf

D, Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości płatny jest bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca na rachunek Gminy Nowa Ruda:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie  73 9536 0001 3001 0006 7351 0001. 
lub w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda.

E. Po upływie terminu płatności raty wystawiane jest  upomnienie. Należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych,

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Burczyk-Drożdzowska (1 września 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (1 września 2016, 12:08:00)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (10 stycznia 2024, 12:31:44)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3573