Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców

Wymagane dokumenty
1. Zgłoszenie pobytu stałego - druk.PDF (415kB) pdf
2. Zgłoszenie pobytu czasowego - druk.PDF (399kB) pdf
                                                                                              

2. cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, lub orzeczenie sądu.

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990,1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz 60) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej:

- dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo ,

- dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 4
Biuro Obsługi Mieszkańców
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Główny specjalista  ds. wojskowych i dowodów osobistych - Elżbieta Tyszka
Główny specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Anna Juszczak
(74) 872 0919


Termin załatwienia sprawy
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy dokonywane jest bezzwłocznie w przypadku dostarczenia odpowiednich dokumentów i poprawnie wypełnionego formularza.

Uwagi
Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Opłaty
Czynności związane z zameldowaniem cudzoziemca na pobyt stały nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)

metryczka


Wytworzył: Anna Juszczak (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 09:08:39)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (2 października 2020, 12:07:08)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3652