Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie przypominam, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Otwarte systemy kanalizacji deszczowej to urządzenia takie jak np. korytka odwadniające, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych przestrzeni utwardzonych. Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami.
Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w m2 x wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej wyrażonej w m2 oraz czasu wyrażonego w latach.
Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt Gminy Nowa Ruda i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia, na podstawie złożonego oświadczenia, które dany podmiot składa raz na kwartał. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.
Jednostkowe stawki opłat zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U.2017 poz. 2502), wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem 0,50zł za 1 m2 na 1 rok,
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1m2 na 1 rok,
od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1m2 na 1 rok,
powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1m2 na 1 rok.
PRZYKŁAD
Nieruchomość składająca się z działek o numerach x9/1 oraz x10/2, objęta księgą wieczystą o numerze KR1P/000xyvb/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4 030 m2, a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3 500 m2.
Na nieruchomości usytuowane są:
budynek mieszkalny, budynek usługowo-handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1 250 m2,
parking z kostki brukowej: 1 427 m2,
droga asfaltowa: 228 m2,
trawnik: 1 125 m2.
Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2 905 m2. Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2 905 m2/4 030 m2) 0,72 czyli 72%, a więc nieruchomość spełnia określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Nieruchomość nie jest podłączona do systemu kanalizacji deszczowej ani ogólnospławnej, tym samym podlega obowiązkowi opłaty retencyjnej.
Dla powyżej podanego przykładu, opłata za cały rok kalendarzowy, przy założeniu braku na nieruchomości urządzenia do retencjonowania wody, wynosiłaby 1 452,5 zł (2905 m2 * 0,5 zł/1m2/1rok* 1 rok). Gmina jest odpowiedzialna za identyfikację oraz pobieranie opłaty, natomiast jej wpływy stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a jedynie w 10% dochód budżetu gminy (art. 299 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
Poprzez powierzchnię biologicznie czynną należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych (oba warunki muszą zostać spełnione), a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.
System kanalizacji otwartej lub zamkniętej są to urządzenia służące do odprowadzania z danego obszaru wód opadowych i roztopowych, którymi mogą być zarówno urządzenia kanalizacji deszczowej, jak i ogólnospławnej.

Jeśli chodzi o ujęcie danej nieruchomości w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej, to należy zaznaczyć, iż nie wystarczy samo istnienie na danej nieruchomości kanalizacji otwartej lub zamkniętej, lecz współfunkcjonowanie jej z istniejącym na danym obszarze systemem przewidzianym do odbioru wód opadowych/roztopowych.
Wobec powyższego, informuję wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, położonych na terenie Gminy Nowa Ruda, o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz w wersji papierowej w tut. Urzędzie pokój nr 7.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela p. Radosław Gorczycki – Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska pokój nr 7 ul. Niepodległości 4, tel. 74 872 09 04, e-mail: rgorczycki@gmina.nowaruda.pl.

oswiadczenie.odt (21kB) plik

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska

metryczka


Wytworzył: Radosław Gorczycki (17 lipca 2020)
Opublikował: Aneta Witkowska (17 lipca 2020, 08:52:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2875