Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów


Wymagane dokumenty:
- wniosek.pdf (76kB) pdf o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z załączoną
 zgodą właściciela nieruchomości w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej
 właścicielem.

Miejsce  złożenia  dokumentów:
- sekretariat  Urzędu  Gminy  Nowa Ruda  
  adr. 57-400  Nowa  Ruda, 
  ul. Niepodległości  1

Termin  załatwienia  sprawy: 
  - załatwienie sprawy  w  ciągu  miesiąca  ,  a sprawy   szczególnie  skomplikowanej    nie  później  niż  w  ciągu  dwóch  miesięcy  od  dnia wszczęcia  postępowania.  

Referat odpowiedzialny:
Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
ul. Niepodległości  4 
pok.  Nr  7 
Paweł Mazurkiewicz
(74) 872 0904

Opłaty:
- na podstawie art. 4 oraz cz. III pkt 44 ppkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb  odwoławczy: 
 - odwołanie  wnosi  się  w  terminie  14  dni  od   dnia doręczenia  decyzji  stronie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  za   pośrednictwem  organu, który  wydał   decyzję.          

Podstawa  prawna: 
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
  poz. 1220 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 (t.j. Dz. U z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 Nr. 225,
  poz. 1635, z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Paweł Mazurkiewicz (20 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (20 lipca 2016, 10:31:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1551