Deklaracja dostępności - informacje ogólne

Deklaracja dostępności:

Urząd Gminy Nowa Ruda zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Nowa Ruda (www.gmina.nowaruda.pl).

Data publikacji strony internetowej:
2016-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2019-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 2020-07-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Urbanowicz, purbanowicz@gmina.nowaruda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 872 90 00 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Nowa Ruda mieści się w dwóch budynkach, które nie są w pełni przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Budynek Urzędu Gminy Nowa Ruda – ul. Niepodległości 2, Nowa Ruda
Siedziba Urzędu Gminy jest budynkiem trzykondygnacyjnym posiadającym piwnicę, parter oraz piętro. Wejścia na poszczególne kondygnacje są dostępne poprzez schody. Korytarze prowadzące do sal obsługi klienta są ogólnie dostępne. W budynku brak windy.

Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej mającej trudności z samodzielnym wejściem do budynku, możliwe jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z pracownikiem Urzędu, pod numerem
74 872 90 00 (sekretariat).

Przy wejściu do budynku brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych.

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, zobowiązana jest zgłosić ten fakt pisemnie (Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda) lub mailowo (sekretariat@gmina.nowaruda.pl), w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Do obsługi osób głuchoniemych ma zastosowanie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Między budynkiem przy ul. Niepodległości 2 a budynkiem przy ul. Niepodległości 4 zostało wydzielone jedno miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Urzędu Gminy Nowa Ruda – ul. Niepodległości 4, Nowa Ruda
Budynek Urzędu Gminy jest budynkiem trzykondygnacyjnym posiadającym parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Wejścia na poszczególne kondygnacje są dostępne poprzez schody. Korytarze prowadzące do sal obsługi klienta są ogólnie dostępne. W budynku brak windy.

Przy wejściu do budynku zjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych.

Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej mającej trudności z samodzielnym wejściem do budynku, możliwe jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z pracownikiem Urzędu, pod numerem
74 872 90 01 (Biuro Obsługi Mieszkańca).

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak możliwości ze skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, zobowiązana jest zgłosić ten fakt pisemnie (Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda) lub mailowo (sekretariat@gmina.nowaruda.pl), w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Do obsługi osób głuchoniemych ma zastosowanie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Między budynkiem przy ul. Niepodległości 2 a budynkiem przy ul. Niepodległości 4 zostało wydzielone jedno miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

metryczka


Wytworzył: Maria Wojcińska (17 lipca 2020)
Opublikował: Aneta Witkowska (17 lipca 2020, 07:40:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 451